Sakramenty

POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej

 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 • Akt Zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej
 • Dokument stwierdzający opłacenie miejsca na cmentarzu – od Sekretarza Rady Cmentarnej

 

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii świętej w intencji zmarłego. Sakramenty święte

 

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w niedzielę tuż przed Sumą o 11.30 oraz w soboty w umówionym dogodnym terminie np. o godz. 11.00 .  Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
 3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Uczniowie Klasy VIII w ramach przygotowania do Bierzmowania uczestniczą w katechezie szkolnej oraz dodatkowo w nabożeństwach przy Parafii, a także w spotkaniach wg harmonogramu w salce katechetycznej przy plebanii ; obecność obowiązkowa;

UWAGA: Ze względu na EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA do końca marca są odwołane spotkania dla kandydatów do bierzmowania przy Parafii. Jednak bardzo proszę , by młodzież klas VIII w domu,  w tym czasie starała się opanować zadany materiał z wiedzy religijnej . /Katechizm do bierzmowania do końca pytań i odpowiedzi tj.193 /.

Kandydaci do Bierzmowania w roku szkolnym 2019/ 2020:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – w PARAFII  KLECZA  – NOWA DATA z powodu COVID-19

                                                       25.06.2020 ,czwartek  , godz. 18.00

1. BRÓZDA Wiktor /1 LO/
2. BUCKA Weronika
3. DZIEWIŃSKA Klaudia
4. ELŻBIECIAK Natalia
5. FABER Liwia
6. FICEK Filip
7. FILEK Filip
8. KŁOBUCH Bartosz
9. KUBERA Kacper
10. KUDELA Emilia
11. MACIUSIAK Aleksandra
12. MAŁECKI Gabriel
13. MAŁECKI Ernest
14. MAŁECKI Filip /1 LO/
15. MEDOŃ Karol
16. MYDLARZ Kamil
17. PŁONKA Patrycja
18. POCHOPIEŃ Kamil
19. POCHOPIEŃ Szymon
20. POTOCZNY Bartosz
21. PYREK Karolina
22. RĘBISZ Magdalena
23. SERWIN Julia
24. SERWIN Kacper
25. STĘPNIAK Emanuel
26. STOPA Eliza
27. STOPA Sebastian
28. SZCZYRBAK Patrycja
29. SZEWCZYK Zuzanna
30. ŚWIĄTEK Bartłomiej
31. TATAR Kamil
32. WÓJTOWICZ Monika
33. ZAWIŁA Patrycja
34. ZMYSŁOWSKI Filip
35. ŻAK Klaudia

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

POTRZEBNE DOKUMENTY DO ŚLUBU:

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w ko­ście­le muszą zgro­ma­dzić od­po­wied­nie do­ku­men­ty:

 1. odpis aktu chrztu i bierz­mo­wa­nia (wy­pi­sa­ne do 6 m-cy przed dniem przed­ło­że­nia w kan­ce­la­rii)
 2. za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu lek­cji re­li­gii szkoły średniej
 3. kurs przedmałżeński
 4. kopie 3 x z USC stwier­dza­ją­ce stan wolny na­rze­czo­nych
 5. dowód osobisty

Naj­póź­niej na 3 mie­sią­ce przed ślu­bem Mło­dzi muszą zgło­sić się do Kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej z wyżej wy­mie­nio­ny­mi do­ku­men­ta­mi  na spi­sa­nie pro­to­ko­łu przed­ślub­ne­go – pro­to­ko­łu roz­mów ka­no­nicz­no-dusz­pa­ster­skich  przed za­war­ciem mał­żeń­stwa. To ro­dzaj an­kie­ty, która ma pomóc  usta­lić, czy nie ma prze­szkód do za­war­cia mał­żeń­stwa.
W trak­cie spi­sy­wa­nia pro­to­ko­łu każdy z na­rze­czo­nych otrzy­ma kart­ki do spo­wie­dzi (pierw­sza spo­wiedź po spi­sa­niu pro­to­ko­łu,  druga dzień lub dwa dni przed ślu­bem).

 

Kurs przed­mał­żeń­ski obej­mu­je:

 • ka­te­che­zy na­rze­czo­nych  ( w sys­te­mie week­en­do­wym lub ty­go­dnio­wym)
 • spo­tka­nia w Ka­to­lic­kiej Po­rad­ni Życia Ro­dzin­ne­go. W po­rad­ni można po­roz­ma­wiać o pro­ble­mach zwią­za­nych z pla­no­wa­nym ślu­bem, przy­go­to­wać się do sa­kra­men­tu mał­żeń­stwa oraz na­uczyć się metod na­tu­ral­ne­go pla­no­wa­nia ro­dzi­ny.

W toku przy­go­to­wań przed­ślub­nych warto za­pla­no­wać sobie  czas na nauki przed­mał­żeń­skie  dużo wcze­śniej, tak by uczest­nic­two w nim było w pełni wy­ko­rzy­sta­ne.