Sakramenty

POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej

 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 • Akt Zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej
 • Dokument stwierdzający opłacenie miejsca na cmentarzu – od Sekretarza Rady Cmentarnej.

 

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii świętej w intencji zmarłego.

 

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w niedzielę tuż przed Sumą ok. / 10.40/ oraz w soboty w razie zajętej niedzieli , w umówionym dogodnym terminie np. o godz. 11.00 .  Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
 3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Uczniowie Klasy VIII w ramach przygotowania do Bierzmowania uczestniczą w katechezie szkolnej oraz dodatkowo w nabożeństwach przy Parafii, a także w spotkaniach wg harmonogramu w salce katechetycznej przy plebanii , najczęściej w sobotę o godz. 9.00 ; obecność obowiązkowa;

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

POTRZEBNE DOKUMENTY DO ŚLUBU:

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w ko­ście­le muszą zgro­ma­dzić od­po­wied­nie do­ku­men­ty:

 1. odpis aktu chrztu i bierz­mo­wa­nia (wy­pi­sa­ne do 6 m-cy przed dniem przed­ło­że­nia w kan­ce­la­rii)
 2. za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu lek­cji re­li­gii szkoły średniej
 3. kurs przedmałżeński
 4. kopie 3 x z USC stwier­dza­ją­ce stan wolny na­rze­czo­nych /jeśli  jest to ślub konkordatowy/
 5. dowód osobisty

Naj­póź­niej na 3 mie­sią­ce przed ślu­bem Mło­dzi muszą zgło­sić się do Kan­ce­la­rii pa­ra­fial­nej z wyżej wy­mie­nio­ny­mi do­ku­men­ta­mi  na spi­sa­nie pro­to­ko­łu przed­ślub­ne­go – pro­to­ko­łu roz­mów ka­no­nicz­no-dusz­pa­ster­skich  przed za­war­ciem mał­żeń­stwa. To ro­dzaj an­kie­ty, która ma pomóc  usta­lić, czy nie ma prze­szkód do za­war­cia mał­żeń­stwa.
W trak­cie spi­sy­wa­nia pro­to­ko­łu każdy z na­rze­czo­nych otrzy­ma kart­ki do spo­wie­dzi (pierw­sza spo­wiedź po spi­sa­niu pro­to­ko­łu,  druga dzień lub dwa dni przed ślu­bem).

 

Kurs przed­mał­żeń­ski obej­mu­je:

 • ka­te­che­zy na­rze­czo­nych  ( w sys­te­mie week­en­do­wym lub ty­go­dnio­wym)
 • spo­tka­nia w Ka­to­lic­kiej Po­rad­ni Życia Ro­dzin­ne­go. W po­rad­ni można po­roz­ma­wiać o pro­ble­mach zwią­za­nych z pla­no­wa­nym ślu­bem, przy­go­to­wać się do sa­kra­men­tu mał­żeń­stwa oraz na­uczyć się metod na­tu­ral­ne­go pla­no­wa­nia ro­dzi­ny.

W toku przy­go­to­wań przed­ślub­nych warto za­pla­no­wać sobie  czas na nauki przed­mał­żeń­skie  dużo wcze­śniej, tak by uczest­nic­two w nim było w pełni wy­ko­rzy­sta­ne.